Back to Home
June, 2017  Monitoring Report - Indonesian Radio Stations -
 Result of monitor on Short Wave
 3325kHz RRI-Palangka Raya
  - 1000 - 1700 *  :   Often QRM of NBC Bougainville on c/c * 1900 - 2030 -  :  Ramadan 2017
Jun 01   -1200-1241* / *1303-1702* LA.  JN at 1200.  LN at 1401.   *1853 Opening chime.  Opening theme at 1900.
Jun 02   -1200-1702* LA.  LN at 1401.   *1855 Opening chime.  Opening theme at 1858.
Jun 03   -1100-1700* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1200.
Jun 04   -1100-1700* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1200.   *1917 Pops.
Jun 05   -1200-1702* LA.  LN at 1400.   -----
Jun 06   -1100-1700* LA.  LN at 1100, 1402.   *1846 Opening chime.  Opening theme at 1900.
Jun 07   -1030-1701* LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   *1855 Opening chime.  Opening theme at 1900.
Jun 08   -1100-1700* LA.  JN at 1200.  LN at 1401.   *1856 Opening chime.  Opening theme at 1900.
Jun 09   -1100-1703* LA.  JN at 1200.  LN at 1401.   *1847 Opening chime.  Opening theme at 1859.
Jun 10   -1200-1701* LA.  JN at 1200.  LN at 1401.   *1847 Opening chime.  Opening theme at 1901.
Jun 11   -1100-1703* LA.  LN at 1101, 1401.   *1841 Opening chime.  Opening theme at 1859.
Jun 12   -1100-1702* LA.  LN at 1102, 1402.   *1853 Opening chime.  Opening theme at 1900.
Jun 13   -1100-1701* LA.  LN at 1101, 1401.   *1846 Opening chime.  Opening theme at 1900.
Jun 14   -1100-1701* LA.  LN at 1100, 1401.  JN at 1200.   *2004 Pops.
Jun 15   -1000-1658*  JN at 1200.  LN at 1402.   *1855 Opening chime.  Opening theme at 1900.
Jun 16   -1100-1700* LA.  LN at 1102, 1401.  JN at 1201.   -----
Jun 17
|
Jun 26
  -----   -----
* 2200v -  :  Cannot hear seasonally in Japan.
Jun 27
|
Jun 30
  -----  
 3345kHz RRI-Ternate
  - 1000 - 1500 * * 1800 - 2000 -  :  Ramadan 2017
Jun 01   -1000-1504* LA.   *1752 Opening Chime. Opening theme at 1753.  NA at 1754.
Jun 02   -1000-1503* LA.   *1753 Opening Chime and opening theme.  NA at 1758.
Jun 03   -1000-1501* LA.
Jun 04   -1000-1502* LA.  JN at 1200.   *1753 Opening chime.  Opening theme at 1800.
Jun 05   -1000-1503* LA.   *1746 Opening theme.  NA at 1748.
Jun 06   -1000-1502* LA.   *1750 Opening chime.  NA at 1755.  Opening theme at 1957.
Jun 07   -1000-1504* LA.  LN at 1101.  JN at 1200.   *1757 Opening Chime Opening theme at 1758.  NA at 1800.
Jun 08   -1000-1502* LA.   *1755 Opening chime.  Opening theme at 1759.
Jun 09   -1000-1502* LA.   *1757 Opening chime.  Opening theme at 1800.  NA at 1802.
Jun 10   -1000-1504* LA.   *1749 Opening chime.  Opening theme at 1755.
Jun 11   -1000-1502* LA  --- ( open carrier )  ---  *1746 Opening chime.  Opening theme at 1755.  NA at 1757.
Jun 12   -1000-1504* LA.  LN at 1101.   *1753 Opening chime.  Opening theme at 1757.  NA at 1759.
Jun 13   -1000-1501* LA.  LN at 1101.   *1757 OM talk.
Jun 14   -1000-1503* LA.  LN at 1100.   *1744 Opening chime.  Opening theme at 1758.
Jun 15   -1000-1503* LA.     *1752 Opening chime.  Opening theme at 1757.  NA at 1759.
Jun 16   -1000-1504* LA  --- ( open carrier )  ---  *1754 Opening chime.  Opening theme at 1800.
Jun 17   -1000-1501* LA.  JN at 1200.    *1755 Opening theme.  NA at 1756.
Jun 18   -1000-1504* LA.     *1754 Opening chime.  Opening theme at 1757.  NA at 1759.
Jun 19   -1000-1504* LA.  LN at 1101.   *1800 Opening theme.
Jun 20   -1000-1502* LA.  JN at 1200.   *1751 Opening chime.  Opening theme at 1759.
Jun 21   -1000-1503* LA  --- ( open carrier )  ---  *1747 Opening chime.  Opening theme at 1750.  NA at 1752.
Jun 22   -1000-1502* LA.   *1757 Opening chime.  Opening theme at 1759.
Jun 23   -1000-1504* LA.   *1757 Opening chime.  Opening theme at 1759.
Jun 24   -1000-1502* LA.   Weak carrier at 1940-2000-
Jun 25   -1000-1504* LA.   Weak carrier at 1936-2000-
Jun 26   -1000-1503* LA.   Weak carrier at 1944-2000-
* 2000 -   :  Often low modulation
Jun 27   -1000-1503* LA.   Weak carrier at 1955-2000-
Jun 28   -1000-1501* LA.  LN at 1100.   Weak carrier at 1955-2000-
Jun 29   -1000-1503* LA.  JN at 1200.   Weak carrier at 1950-2000-
Jun 30   -1000-1501* LA.  LN at 1101.   Weak carrier at 1948-2000-
 Voice of Indonesia
  VOI - language
*1000v - 2100v *
Jun 01   9525kHz   *0941-2000-   0941 (EE)  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900-2000- ??
Jun 02   9525kHz   *0944-2103*   0944 ??  0959 EE  1059 CC  1159 JJ  1259 EE  1359 IN  1459 CC  1559 AA  1659 SS
  1759 GG  1859 EE  1959 FF  2059 JJ.
Jun 03   9525kHz   *0950-2104*   0950 EE  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900- ??  (2000) FF  2100 JJ.
Jun 04   9525kHz   *0949-2132*   0949 (EE)  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900- 2000- ??  2100 JJ.
Jun 05   9525kHz   *0947-2101*   0947 EE  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900-  ??  (2000) FF  2100 JJ.
Jun 06   9525kHz   *0951-2000-   0951 EE  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900-2000- ??
Jun 07   9525kHz   *0944-2000-   0944 ??  1001 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS
  1801 GG  -1900-2000- ??
Jun 08   9525kHz   *0944-2101c/off   0944 EE  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900-2101 ??
Jun 09   9525kHz   *0952-2102c/off   0952 (EE)  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 (SS)
  1800 GG  -1900-2102 ??
Jun 10   9525kHz   *0951-1900-   0950 EE  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900-- ??
Jun 11   9525kHz   *0942-2102*   0942 EE  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA
  -1700-2000- ??  2100 JJ.
Jun 12   9525kHz   *0952-1800-   0952 (EE)  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  -1800- ??
Jun 13   9525kHz  -0957-1115-    0957 (EE)  0959 EE  1059 CC
  9525kHz   -1200-             No signal
  9526kHz   -1255-2055*  1255 JJ  1259 EE  1359 IN  1459 CC  1559 AA  1659 SS  1759 GG  -1900- ??  (1959) FF
Jun 14   9526kHz   *0954-2100*   0954 EE  1002 EE  1102 CC  1202 JJ  1302 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS
  1802 GG  1902 EE  2002 FF.
Jun 15   9526kHz   *0951-2101c/off   0951 (EE)  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1259 EE  1359 IN  1459 CC  1559 AA  1659 SS
  1759 GG  1859 EE  -2000-2101 ??
Jun 16   9526kHz   -1000-1900-   -1000 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG
  -1900- ??
Jun 17   9526kHz   *0952-2059*   0952 EE  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  1900 EE  2000 FF.
Jun 18   9526kHz   *0952-2102c/off   0952 (EE)  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900-2102 ??
Jun 19   9526kHz   *0955-2121*   0955 ??  1001 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  1900 EE  (2000) FF  2100 JJ.
Jun 20   9526kHz   *0948-2059*   0948 (EE)  1001 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900- ??  (2000) FF.
Jun 21   9526kHz   0951c/on-2103*   0951 ??  1049 EE  1100 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS
  1801 GG  -1900-2000- ??  2101 JJ.
Jun 22   9526kHz   *0942-2000-   0942 ??  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  1900 EE  -2000- ??.
Jun 23   9526kHz   *0944-2101c/off   0944 ??  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  -1800-2101 ??
Jun 24   9526kHz   *0952-1800-   0952 ??  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 JJ  -1600-1800- ??
Jun 25   9526kHz   *0951-1600-   0951 (EE)  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA
Jun 26   9526kHz   *0945-2100c/off   0945 EE  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900-2100 ??
Jun 27   9526kHz   *0955-2102*   0955 (EE)   1001 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS
  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
Jun 28   9526kHz   *0957-2100c/off   0957 (EE)  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA
  -1700-2100 ??
Jun 29   9526kHz   *0936-2100c/off   0936 (EE)  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900-2100 ??
Jun 30   9526kHz   *0954-2140*   0954 EE  1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS
  1800 GG  -1900-2000- ??  2100 JJ.
 Back to Home